Thông báo huấn luyện thầy trừ tà hạng nhất cấp quốc gia

Tên gốc: 国家一级注册驱魔师上岗培训通知
Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Dịch: QT
Biên tập: Mi
Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, nhất công nhất thụ, HE
Bản gốc: Hoàn (113 chương chính văn + 31 chương phiên ngoại)
Bản dịch: Đang lết ~~~~

Truyện được biên tập khi chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch được làm vì yêu thích truyện, không phải vì mục đích thương mại. Không được phép dùng bản dịch này cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức.


Mục lục

Văn án

Quyển 1: Si Vẫn
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23

Quyển 2: Kê Tiên 
Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53
Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57

Quyển 3: Cửu Vĩ Thiên Hồ 
Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62
Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67
Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77
Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82
Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86

Quyển 4: Long 
Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101
Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106
Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111
Chương 112 Chương 113

Phiên ngoại: Vạn Yêu Điện 
Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118
Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128
Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133
Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138
Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143
Chương 144

Advertisements